הסכם התחייבות לתנאי השימוש בפונטים
רשיון דסקטופ (להתקנה במחשב)

1. הגדרות

טיפוסי האות: צורות ועיצוב טיפוסי האות (typefaces) מהם נוצרו קבצי הפונטים.

הפונטים (גופנים): קבצי הפונטים (fonts) שפותחו מטיפוסי האות והמתאימים להתקנה במחשבים, טאבלטים ובמכשירים חכמים. כל פונט מכיל אותיות, ספרות, סימני פיסוק ותווים נוספים הכלולים בקובץ הפונט.

זכות השימוש: זכות המשתמש לעשות שימוש בפונטים המוזמנים על ידו, בכפוף לכל התנאים וההתחייבויות בהסכם זה. מובהר ומוסכם כי לא ניתנת למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי האות עצמם.

שם מתחם (domain name): כתובת מבוססת טקסט המאפשרת גישה לאתר/י אינטרנט הרשום/ים על שמו של המשתמש.

אפליקציה: תוכנה להתקנה ו/או הפעלה במחשבים ו/או בטאבלטים ו/או במכשירים חכמים.

אתר אינטרנט: אוסף של דפי אינטרנט המקושרים ביניהם תחת שם מתחם (domain name) מסוים.

הקולכתיב: שחר בן סידי, מרח' גבעת בית הכרם 2/31 ירושלים, מעצב ומשווק פונטים.

המשתמש: הרוכש את זכות השימוש בפונטים מהקולכתיב, בכפוף לכל התנאים בהסכם התחייבות זה.

2. זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים של טיפוסי האות וקבצי הפונטים שייכות ושמורות בלעדית לקולכתיב ולמעצבי הפונטים.

3. הגבלות והתחייבויות

א. השימוש בפונטים מותר למשתמש ולעובדיו בלבד באתר פיסי אחד בלבד, והפונטים מותרים להתקנה בעד שישה (6) מחשבים בלבד המצויים באותו חלל פיסי. כל שימוש בפונטים באתר פיסי נוסף ו/או במחשבים נוספים (מעבר לשישה) באותו אתר מחייב רכישה נפרדת.

ב. המשתמש מתחייב שלא למכור, לא להשכיר, לא להעביר, ולא למסור לגוף ו/או לגורם אחר שאינם זכאים לכך (גם ללא תמורה כלשהי) את הפונטים ואת זכות השימוש. ההפצה, ו/או מכירה ו/או מסירה כאלה מהווים עבירה על החוק ועל הסכם זה. המשתמש אינו רשאי, בשום מקרה, להעביר את הפונטים לספקים חיצוניים המפיקים פלט מן הפונטים (לרבות לשכות שירות, משרדי פרסום, בתי דפוס, מעצבים אחרים וכל גוף אחר שאינו חלק מאתר השימוש).

ג. במידה והמשתמש יפרסם בדרך או בצורה כלשהי את הפונטים, יופיעו בפרסומים אלה שמות הפונטים המקוריים כפי שהם מופיעים באתר ובקטלוג של הקולכתיב.

ד. המשתמש מתחייב שלא לבצע שינוי מכל סוג שהוא בפונטים, בתיכנות ובטיפוסי האות, לרבות יצירת גרסאות אחרות להפצה של הפונטים, השונות מאלה אשר עוצבו, פותחו ושווקו על ידי הקולכתיב.

ה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפונטים מוגנים לפי חוק זכויות היוצרים בארץ ובעולם וכי הפצה מחדש ו/או יצירת העתקים של הפונטים ללא רשות ו/או הפרת זכויות היוצרים בהם הם עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ (על פי תיקון 5 לפקודת זכויות היוצרים, התשמ"ח-1985) – ובכל העולם.

ו. אין להטמיע את הפונטים באתרי אינטרנט ו/או באפליקציות. יש לרכוש רישיון שימוש נפרד לצרכים אלה.
אפשר להטמיע את הפונטים בקבצים ״סגורים״ להדפסה (כגון pdf).

4. תנאי אחריות

א. הקולכתיב משווק את הפונטים למשתמש כמות שהם (as-is).

ב. המשתמש מצהיר בזאת כי בחן את הפונטים בקטלוג הקולכתיב ו/או באתר הקולכתיב וכי מצאם מתאימים לצרכיו.

ג. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות אותן התכוון להשיג תוך שימוש בפונטים, להתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.

ד. הקולכתיב אינו אחראי לכל נזק שהוא עקב שימוש, נכון או מוטעה בפונטים, בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן.

ה. הקולכתיב אינו אחראי לאובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם או טעות מכל סוג שהוא בפונטים.

ו. המשתמש מסכים שלא תהיה לו תביעה או טענה כלשהי נגד הקולכתיב עקב האמור בסעיף 4(ה) לעיל.


הסכם התחייבות לתנאי השימוש בפונטים
רשיון וובפונט (להטמעה באתר אינטרנט)

1. הגדרות

טיפוסי האות: צורות ועיצוב טיפוסי האות (typefaces) מהם נוצרו קבצי הפונטים.

הפונטים (גופנים): קבצי הפונטים (fonts) שפותחו מטיפוסי האות והמתאימים להתקנה במחשבים, טאבלטים ובמכשירים חכמים. כל פונט מכיל אותיות, ספרות, סימני פיסוק ותווים נוספים הכלולים בקובץ הפונט.

זכות השימוש: זכות המשתמש לעשות שימוש בפונטים המוזמנים על ידו, בכפוף לכל התנאים וההתחייבויות בהסכם זה. מובהר ומוסכם כי לא ניתנת למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי האות עצמם.

שם מתחם (domain name): כתובת מבוססת טקסט המאפשרת גישה לאתר/י אינטרנט הרשום/ים על שמו של המשתמש.

אפליקציה: תוכנה להתקנה ו/או הפעלה במחשבים ו/או בטאבלטים ו/או במכשירים חכמים.

אתר אינטרנט: אוסף של דפי אינטרנט המקושרים ביניהם תחת שם מתחם (domain name) מסוים.

הקולכתיב: שחר בן סידי, מרח' גבעת בית הכרם 2/31 ירושלים, מעצב ומשווק פונטים.

המשתמש: הרוכש את זכות השימוש בפונטים מהקולכתיב, בכפוף לכל התנאים בהסכם התחייבות זה.

2. זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים של טיפוסי האות וקבצי הפונטים שייכות ושמורות בלעדית לקולכתיב ולמעצבי הפונטים.

3. הגבלות והתחייבויות

א. השימוש בפונטים מסוג וובפונט מותר למשתמש ולעובדיו בלבד באתר אינטרנט אחד בלבד שבבעלות המשתמש, ובלבד שסך הצפיות החודשיות של כל העמודים (Pageviews) של האתר יחד אינו עולה על מיליון וחצי (1,500,000). כל שימוש בפונטים באתר החורג מסך צפיות זה מחייב רכישה נפרדת של רישיון מורחב.

ב. המשתמש מתחייב שלא למכור, לא להשכיר, לא להעביר, ולא למסור לגוף ו/או לגורם אחר שאינם זכאים לכך (גם ללא תמורה כלשהי) את הפונטים ואת זכות השימוש. ההפצה, ו/או מכירה ו/או מסירה כאלה מהווים עבירה על החוק ועל הסכם זה. המשתמש אינו רשאי, בשום מקרה, להעביר את הפונטים לספקים חיצוניים המפיקים פלט מן הפונטים (לרבות לשכות שירות, משרדי פרסום, בתי דפוס, מעצבים אחרים וכל גוף אחר שאינו חלק מאתר השימוש).

ג. במידה והמשתמש יפרסם בדרך או בצורה כלשהי את הפונטים, יופיעו בפרסומים אלה שמות הפונטים המקוריים כפי שהם מופיעים באתר ובקטלוג של הקולכתיב.

ד. המשתמש מתחייב שלא לבצע שינוי מכל סוג שהוא בפונטים, בתיכנות ובטיפוסי האות, לרבות יצירת גרסאות אחרות להפצה של הפונטים, השונות מאלה אשר עוצבו, פותחו ושווקו על ידי הקולכתיב.

ה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפונטים מוגנים לפי חוק זכויות היוצרים בארץ ובעולם וכי הפצה מחדש ו/או יצירת העתקים של הפונטים ללא רשות ו/או הפרת זכויות היוצרים בהם הם עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ (על פי תיקון 5 לפקודת זכויות היוצרים, התשמ"ח-1985) – ובכל העולם.

ו. אין להתקין את הפונטים במחשב ו/או להטמיע אותם בקבצים "סגורים" (כגון pdf) ו/או באתרי אינטרנט ו/או באפליקציות מעבר לאתר שעבורו נרכש הרישיון. יש לרכוש רישיון שימוש נפרד עבור צרכים אלה.

4. תנאי אחריות

א. הקולכתיב משווק את הפונטים למשתמש כמות שהם (as-is).

ב. המשתמש מצהיר בזאת כי בחן את הפונטים בקטלוג הקולכתיב ו/או באתר הקולכתיב וכי מצאם מתאימים לצרכיו.

ג. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות אותן התכוון להשיג תוך שימוש בפונטים, להתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.

ד. הקולכתיב אינו אחראי לכל נזק שהוא עקב שימוש, נכון או מוטעה בפונטים, בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן.

ה. הקולכתיב אינו אחראי לאובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם או טעות מכל סוג שהוא בפונטים.

ו. המשתמש מסכים שלא תהיה לו תביעה או טענה כלשהי נגד הקולכתיב עקב האמור בסעיף 4(ה) לעיל.


הסכם התחייבות לתנאי השימוש בפונטים
רישיון להטמעה באפליקציה

1. הגדרות

טיפוסי האות: צורות ועיצוב טיפוסי האות (typefaces) מהם נוצרו קבצי הפונטים.

הפונטים (גופנים): קבצי הפונטים (fonts) שפותחו מטיפוסי האות והמתאימים להתקנה במחשבים, טאבלטים ובמכשירים חכמים. כל פונט מכיל אותיות, ספרות, סימני פיסוק ותווים נוספים הכלולים בקובץ הפונט.

זכות השימוש: זכות המשתמש לעשות שימוש בפונטים המוזמנים על ידו, בכפוף לכל התנאים וההתחייבויות בהסכם זה. מובהר ומוסכם כי לא ניתנת למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי האות עצמם.

שם מתחם (domain name): כתובת מבוססת טקסט המאפשרת גישה לאתר/י אינטרנט הרשום/ים על שמו של המשתמש.

אפליקציה: תוכנה להתקנה ו/או הפעלה במחשבים ו/או בטאבלטים ו/או במכשירים חכמים.

אתר אינטרנט: אוסף של דפי אינטרנט המקושרים ביניהם תחת שם מתחם (domain name) מסוים.

הקולכתיב: שחר בן סידי, מרח' גבעת בית הכרם 2/31 ירושלים, מעצב ומשווק פונטים.

המשתמש: הרוכש את זכות השימוש בפונטים מהקולכתיב, בכפוף לכל התנאים בהסכם התחייבות זה.

2. זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים של טיפוסי האות וקבצי הפונטים שייכות ושמורות בלעדית לקולכתיב ולמעצבי הפונטים.

3. הגבלות והתחייבויות

א. הסכם זה מאפשר למשתמש ו/או לעובדיו בלבד להטמיע את הפונטים באפליקציה מסוימת אחת, על כל גרסאותיה בפלטפורמות השונות (Windows, macOS, iOS, Android, Linux וכו׳).

ב. המשתמש מתחייב שלא למכור, לא להשכיר, לא להעביר, ולא למסור לגוף ו/או לגורם אחר שאינם זכאים לכך (גם ללא תמורה כלשהי) את הפונטים ואת זכות השימוש. ההפצה, ו/או מכירה ו/או מסירה כאלה מהווים עבירה על החוק ועל הסכם זה. המשתמש אינו רשאי, בשום מקרה, להעביר את הפונטים לספקים חיצוניים המפיקים פלט מן הפונטים (לרבות לשכות שירות, משרדי פרסום, בתי דפוס, מעצבים אחרים וכל גוף אחר שאינו חלק מאתר השימוש).

ג. במידה והמשתמש יפרסם בדרך או בצורה כלשהי את הפונטים, יופיעו בפרסומים אלה שמות הפונטים המקוריים כפי שהם מופיעים באתר ובקטלוג של הקולכתיב.

ד. המשתמש מתחייב שלא לבצע שינוי מכל סוג שהוא בפונטים, בתיכנות ובטיפוסי האות, לרבות יצירת גרסאות אחרות להפצה של הפונטים, השונות מאלה אשר עוצבו, פותחו ושווקו על ידי הקולכתיב.

ה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפונטים מוגנים לפי חוק זכויות היוצרים בארץ ובעולם וכי הפצה מחדש ו/או יצירת העתקים של הפונטים ללא רשותו/ או הפרת זכויות היוצרים בהם הם עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ (על פי תיקון 5 לפקודת זכויות היוצרים, התשמ"ח-1985) – ובכל העולם.

ו. אין להתקין את הפונטים במחשב ו/או להטמיע אותם בקבצים ״סגורים״ (כגון pdf) ו/או באתרי אינטרנט ו/או באפליקציות נוספות מעבר לאפליקציה שעבורה נרכש הרישיון. יש לרכוש רישיון שימוש נפרד עבור צרכים אלה.

4. תנאי אחריות

א. הקולכתיב משווק את הפונטים למשתמש כמות שהם (as-is).

ב. המשתמש מצהיר בזאת כי בחן את הפונטים בקטלוג הקולכתיב ו/או באתר הקולכתיב וכי מצאם מתאימים לצרכיו.

ג. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות אותן התכוון להשיג תוך שימוש בפונטים, להתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.

ד. הקולכתיב אינו אחראי לכל נזק שהוא עקב שימוש, נכון או מוטעה בפונטים, בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן.

ה. הקולכתיב אינו אחראי לאובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם או טעות מכל סוג שהוא בפונטים.

ו. המשתמש מסכים שלא תהיה לו תביעה או טענה כלשהי נגד הקולכתיב עקב האמור בסעיף 4(ה) לעיל.