הסכם התחייבות לתנאי השימוש בפונטים
רישיון דסקטופ (להתקנה במחשב) עבור סטודנט פעיל

1. הגדרות

טיפוסי האות: צורות ועיצוב טיפוסי האות (typefaces) מהם נוצרו קבצי הפונטים.

הפונטים (גופנים): קבצי הפונטים (fonts) שפותחו מטיפוסי האות והמתאימים להתקנה במחשבים, טאבלטים ובמכשירים חכמים. כל פונט מכיל אותיות, ספרות, סימני פיסוק ותווים נוספים הכלולים בקובץ הפונט.

זכות השימוש: זכות המשתמש לעשות שימוש בפונטים המוזמנים על ידו, בכפוף לכל התנאים וההתחייבויות בהסכם זה. מובהר ומוסכם כי לא ניתנת למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי האות עצמם.

שם מתחם (domain name): כתובת מבוססת טקסט המאפשרת גישה לאתר/י אינטרנט הרשום/ים על שמו של המשתמש.

אפליקציה: תוכנה להתקנה ו/או הפעלה במחשבים ו/או בטאבלטים ו/או במכשירים חכמים.

אתר אינטרנט: אוסף של דפי אינטרנט המקושרים ביניהם תחת שם מתחם (domain name) מסוים.

הקולכתיב: שחר בן סידי, מרח' גבעת בית הכרם 2/31 ירושלים, מעצב ומשווק פונטים.

המשתמש:סטודנט ללימודי עיצוב אשר הגיש הצהרה באתר האינטרנט של הקולכתיב בדבר היותו סטודנט פעיל,
וקיבל לידיו את זכות השימוש בפונטים מהקולכתיב, בכפוף לכל התנאים בהסכם התחייבות זה.

2. זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים של טיפוסי האות וקבצי הפונטים שייכות ושמורות בלעדית לקולכתיב ולמעצבי הפונטים.

3. הגבלות והתחייבויות

א.קבלת רישיון משתמש זה תלויה במילוי פרטים בטופס המופיע באתר האינטרנט של הקולכתיב והצהרה בדבר נכונותם, וכן הסכמת המשתמש לתנאי הסכם זה.

ב.תוקפו של רישיון משתמש זה יפוג ביום סיום לימודי המשתמש במוסד בו הוא לומד.

ג.רישיון משתמש זה מאפשר שימוש בגופנים אך ורק במסגרת הקורסים והפרויקטים שנלמדים ו/או נעשים במהלך תקופת הלימודים במוסד לימודי המשתמש.

ד.רישיון משתמש זה אינו מאפשר שימוש בגופנים לפרויקטים מסחריים, לרבות פרויקטים מסחריים הנעשים במהלך תקופת הלימודים ו/או במסגרת הלימודים. לעניין סעיף זה "פרויקט מסחרי" הוא כל עבודה, בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה, הנעשית עבור גוף חיצוני למוסד הלימודי, בין אם ביוזמת המשתמש ובין אם ביוזמת המוסד הלימודי ו/או אותו גוף חיצוני.

ה.השימוש בפונטים והתקנתם מותרים למשתמש בשני (2) מחשבים לכל היותר המצויים בבעלותו. כל שימוש בפונטים במחשבים נוספים (מעבר לשניים שבבעלות המשתמש) אסורים.

ו. המשתמש מתחייב שלא למכור, לא להשכיר, לא להעביר, ולא למסור לגוף ו/או לגורם אחר שאינם זכאים לכך (גם ללא תמורה כלשהי) את הפונטים ואת זכות השימוש. ההפצה, ו/או מכירה ו/או מסירה כאלה מהווים עבירה על החוק ועל הסכם זה. המשתמש אינו רשאי, בשום מקרה, להעביר את הפונטים לספקים חיצוניים המפיקים פלט מן הפונטים (לרבות לשכות שירות, משרדי פרסום, בתי דפוס, מעצבים אחרים וכל גוף אחר שאינו חלק מאתר השימוש).

ז. במידה והמשתמש יפרסם בדרך או בצורה כלשהי את הפונטים, יופיעו בפרסומים אלה שמות הפונטים המקוריים כפי שהם מופיעים באתר ובקטלוג של הקולכתיב.

ח. המשתמש מתחייב שלא לבצע שינוי מכל סוג שהוא בפונטים, בתיכנות ובטיפוסי האות, לרבות יצירת גרסאות אחרות להפצה של הפונטים, השונות מאלה אשר עוצבו, פותחו ושווקו על ידי הקולכתיב.

ט. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפונטים מוגנים לפי חוק זכויות היוצרים בארץ ובעולם וכי הפצה מחדש ו/או יצירת העתקים של הפונטים ללא רשות ו/או הפרת זכויות היוצרים בהם הם עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ (על פי תיקון 5 לפקודת זכויות היוצרים, התשמ"ח-1985) – ובכל העולם.

י. אין להטמיע את הפונטים באתרי אינטרנט ו/או באפליקציות. יש לרכוש רישיון שימוש נפרד לצרכים אלה.
אפשר להטמיע את הפונטים בקבצים ״סגורים״ להדפסה (כגון pdf).

4. תנאי אחריות

א. הקולכתיב משווק את הפונטים למשתמש כמות שהם (as-is).

ב. המשתמש מצהיר בזאת כי בחן את הפונטים בקטלוג הקולכתיב ו/או באתר הקולכתיב וכי מצאם מתאימים לצרכיו.

ג. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות אותן התכוון להשיג תוך שימוש בפונטים, להתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.

ד. הקולכתיב אינו אחראי לכל נזק שהוא עקב שימוש, נכון או מוטעה בפונטים, בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן.

ה. הקולכתיב אינו אחראי לאובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם או טעות מכל סוג שהוא בפונטים.

ו. המשתמש מסכים שלא תהיה לו תביעה או טענה כלשהי נגד הקולכתיב עקב האמור בסעיף 4(ה) לעיל.